Privatnost

Lični podaci

Pod ličnim podatkom se smatra svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu, odnosno osobu koja se može identifikovati direktno ili indikrektno na osnovu jednog ili više činjenica specifičnih za njen identitet. (npr. ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa stanovanja i slično).

U načelu, svaki lični podatak koji dođe u posed sajta ivanzna.com (dalje: sajta) sajt može koristiti i obrađivati u skladu sa odredbama o zaštiti privatnosti. Primarna svrha prikupljanja ličnih podataka je pružanje usluga, poboljšanje kvaliteta usluga, kao i razvijanje i usmeravanje rada sajta prema potrebama i interesima korisnika.

Lični podaci korisnika koji se eventualno obrađuju od strane sajta su – slobodno dani, uz saglasnost korisnika sa obradom njihovih ličnih podaka. Korisnici će uvek biti pitani na dobrovoljnoj bazi, ukoliko se neki lični podatak traži prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca objavljenog na internet stranici sajta.

Sve podatke koji su prikupljeni, pohranjujemo isključivo u elektronskom obliku, uz sve neophodne mere zaštite kako bi se sprečio neovlašteni pristup ličnim podacima od strane trećeg lica. Na ovaj način korisnik može biti siguran da će podaci biti korišćeni pravilno.

Dostavljanje ličnih podataka trećim licima

Sajt se obavezuje, da Vaše lične podatke (ime i prezime, adresa e-pošte i sl.) neće nikada dostavljati trećim licima, bez vašeg izričitog dopuštenja, osim u slučaju zakonske obaveze.

Sajt zadržava pravo da saopšti (delimično ili u potpunosti) partnerima sajta, kada je to neophodno u svrhe statistike, tehničkog održavanja sajta i slično. U ovom slučaju se partner obavezuje na čuvanje ličnih podataka korisnika, baš kao što je i u ovom tekstu navedeno.

Gore navedeni uslovi se ne mogu primeniti na spoljne sajtove (a do kojih vode linkovi sa sajta ivanzna.com). Sajt nema kontrolu nad podacima koje korisnici daju prilikom pristupa ili korišćenja interaktivnih sadržaja, linkova ili internet stranica trećih osoba – odnosno u slučajevima u kojima svoje lične podatke korisnici saopštavaju drugim korisnicima ili trećim osobama.

Sajt isključuje odgovornost za svaku vrstu eventualne štete (bilo koje vrste) koja može nastati korisnicima i/ili trećim osobama zbog toga što su na sajtu ili nekom spoljnom sajtu do kojih linkovi vode, saopštili svoje podatke.